Text

Adjø til selektive CO2-regnskap!

– Entreprenørene er risikovillige. Men skal nye bygg og anlegg i regionen bli mer bærekraftige, må risikofordelingen mellom byggherrer og vi som utfører oppdragene være balansert og forutsigbar. Og så må hele utslippsbildet i et prosjekt bli lagt til grunn for definisjon av bærekraft. Tiden med selektive CO2-regnskap er forbi!

Dette sier avdelingsleder Christer Knudsen i Brødrene Ulveseth. På Entreprisedagen i Vest inspirerte han forsamlingen med eksempler på hvordan bærekraftsmål er integrert i flere byggeprosjekter firmaet jobber med for både offentlige og private byggherrer lokalt, og hvilke løsninger som konkret blir valgt for å innfri disse.

Han kom også og tydelige meldinger om hva som må til for å forsterke grønn omstilling i bygg og anlegg.

Men først en nyhet fra Nord-Vestlandet:

Tirsdag 9. mai kunngjorde Møre og Romsdal fylkeskommune resultatet i en anbudskonkurranse med to kontrakter for legging av ny asfalt på veiene, en for Nordmøre og Romsdal og en for Sunnmøre;  For første gang inngikk utslipp av CO2 som et av tildelingsdelingskriteriene.

Veidekke var best både på pris og utslipp i den ene kontrakten. Men for arbeidet på Sunnmøre ga NCC en lavere pris. Likevel fikk Veidekke også den kontrakten på grunn av vesentlig lavere utslipp av CO2.

For begge kontraktene var utslipp i Veidekkes tilbud 580.000 kilo CO2-ekvivalenter lavere enn konkurrenten. Det tilsvarer utslipp på over 4 millioner kjørte kilometer med fossil bil.

– Konkurransen viser at det nytter å vektlegge miljø i kriteriene som ledd i å nå fylkeskommunen sine bærekraftsmål, uttaler Torgeir Bye, seksjonsleder for veidrift i Møre og Romsdal fylkeskommune. Asfalt-kontraktene har en verdi på 87 millioner kroner.

Det er slik vi vil ha det!

– Dette er et eksempel på at offentlige byggherrer går foran og stiller krav om bærekraft i oppdragene. Det bidrar til å pushe bransjen i grønn retning, og det er slik vi vil ha det, sier Christer Knudsen.

Et eksempel med tilsvarende tenkning er rehabiliteringen av det gamle BT-bygget i Nygårdsgaten 5 i Bergen, som snart er ferdigstilt.

Les mer om prosjektet her!

For byggherren UiB har det vært et mål å doble antall kontorplasser og halvere energiforbruket. Det er også stilt strenge krav til ombruk av materiell og interiør, og det benyttes elektrisk og fossilfritt drivstoff arbeidet.

– For Brødrene Ulveseth har dette vært et krevende oppdrag, men takket være godt samarbeid med byggherren og forutsigbare kontraktsvilkår har vi kommet godt i havn. Løsningene som er valgt gir bygget miljøsertifiseringen BREEAM Very good i henhold til Grønn Byggallianse sin standard.

Nygårdsgaten 5 for Uib begynner å ta form. .

Halverer utslipp med Lavkarbon ekstrem

Enda høyere når Krohnen i Solheimsviken med sertifisering BREEAM Outstanding. Byggherren GC Rieber Eiendom markedsfører dette, med bærekonstruksjon i massivtre, som selskapets mest bærekraftige bygg. Brødrene Ulveseth har utført grunn- og betongarbeidet, og har benyttet betongresepten Lavkarbon ekstrem.

Les mer om Krohnen her!

Betongproduksjonen i verden utgjør 7 – 8 prosent av de totale CO2-utslippene. Sement utgjør 90 prosent av utslippene i betongen, med 500 kg CO2 per tonn sement. Men i Lavkarbon ekstrem erstattes brent industrisement med slaggsement, et avfallsprodukt fra metallindustrien som gjenbrukes og innebærer at utslippene blir mer enn halvert i forhold til standard betong, forklarer Christer Knudsen.

Krohnen for GC Rieber Eiendom. Lavcarbon ekstrembetong, elektrik betongpumpe og elektrisk trommel på betongbil.

Underentreprenørene må henge med

Men selv om både bevisstheten om og tiltak for å skape bærekraftige prosjekter er god hos flere byggherrer og i ressurssterke entreprenørbedrifter, preges ikke fremtidsutsiktene bare av grønn optimisme.

Christer Knudsen peker på at det i et marked med volumnedgang er mange underentreprenører som sliter, og som for eksempel ikke er i stand til å gjøre investeringer i utslippsfrie maskiner og utstyr.

– Derfor er det viktig at byggherrer tilpasser høye krav i tilbudsunderlagene mot det lokale markedet, både for å unngå ekskludering og tap av lokal kompetanse som trengs i omstillingen vi står foran.

Mariakirken – tidenes mest bærekraftige i Bergen?

Som et apropos til dette og til nødvendigheten av fullstendige beregninger av utslippsbildet i et prosjekt, stilte Knudsen på Entreprisedagen spørsmål om Bergens mest bærekraftige bygg allerede er bygget – med et foto av Mariakirken.

– Bygget har en levetid på 873 år – så langt. Det er bygget uten armering og sement, og er brannsikkert og fuktbestandig. Det ble levert med kortreist stein og kortreist treverk, og det ble utført av lokale håndverkere!

Tekst: EBA.Vest!