Bærekraft

Etiske retningslinjer i Brødrene Ulveseth

Les mer om våre retningslinjer og, prinsipper, som bedriften og dens ansatte må forholde seg til. Her finner man også føringer for våre leverandører.

Velg side

Etiske retningslinjer

Brødrene Ulveseth AS tar ansvar for å fremme anstendige arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø, og vil bidra til å forebygge korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. Vi tar en aktiv rolle i å tilrettelegge for gode løsninger innen klima og miljø i våre prosjekter. Våre etiske retningslinjer gjelder i eget selskap, men også i vår leverandørkjede, der våre leverandører og kontraktspartnere spiller en viktig rolle i å realisere disse forpliktelsene.

Vi forventer at våre samarbeidspartnere har en sammenfallende interesse som oss med å sikre etisk handel i alle ledd. For å tydeliggjøre våre forventninger har vi utarbeidet retningslinjer for å sikre alminnelige menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og ivareta aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven pr.1. juli 2022, samt internasjonale forpliktelser og standarder som faller inn under Åpenhetsloven.

Brødrene Ulveseth AS gjennomfører regelmessig aktsomhetsvurderinger ved innkjøp av varer og tjenester, og vil både i en bestillingsfase og ved revisjon av våre leverandører etter kontrahering etterspørre leverandørens ivaretakelse av sine forpliktelser vedrørende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På oppfordring fra Brødrene Ulveseth AS må leverandøren kunne dokumentere hvorledes disse forpliktelsene ivaretas.

Ved mistanke om eller påvist brudd på de etiske retningslinjene eller plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger, vil Brødrene Ulveseth AS sammen med leverandøren lage en plan for å rette opp mangelen. Leverandøren vil bli gitt rimelig tid til å rette opp mangelen, men Brødrene Ulveseth AS vil kunne velge å heve kontrakten dersom det skulle vise seg at leverandøren etter flere oppfordringer ikke viser vilje til å utbedre forholdet.

Brødrene Ulveseth AS sine etiske retningslinjer skal leverandøren formidle til sine leverandører og produsenter, og følge opp at de blir overholdt. Brødrene Ulveseth AS skal ikke under noen omstendigheter handle varer og tjenester med leverandører der det er åpenbart brudd på eller manglende vilje til å overholde minimumskravene i hht. Åpenhetsloven.

Illustasjonsfoto: Kai i Straume Næringsparkm bygget i 2023

Prinsipper for leverandøradferd

I tillegg til å oppfylle bestemmelsene i disse prinsipper for leverandøratferd (heretter “Prinsippene”), skal Leverandøren oppfylle alle gjeldende bestemmelser eller beslutninger hjemlet i eller i medhold av lov («Lovgivning»).

Dersom gjeldende nasjonal Lovgivning og Prinsippene gjelder samme forhold og ikke er i motstrid med hverandre skal den høyeste standarden gjelde.

Hvis bestemmelser i Prinsippene er i motstrid med gjeldende nasjonal Lovgivning slik at det vil være et brudd på gjeldende nasjonal Lovgivning hvis Prinsippene ble anvendt, skal de høyeste standardene som er forenlige med gjeldende nasjonal Lovgivning gjelde.

Menneskerettigheter

Leverandøren skal respektere internasjonale menneskerettigheter og skal ikke medvirke til noen form for brudd på disse.

Leverandøren skal respektere den enkeltes verdighet og individuelle menneskerettigheter.

Organisasjonsfrihet og rett til kollektive lønnsforhandlinger

Leverandøren skal sikre og anerkjenne organisasjonsfrihet, og der en vesentlig andel av arbeidsstyrken er enige, også kollektive lønnsforhandlinger for ansatte og/eller andre arbeidere (ansatte og/eller andre arbeidere omtales heretter som “Arbeider(n)e”).

Leverandøren skal ikke diskriminere representanter for Arbeidere eller medlemmer av fagforeninger, og skal sørge for at representantene uhindret kan utføre sine verv og funksjoner på arbeidsplassen.

Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal Leverandøren tillate at Arbeiderne fritt velger sine egne representanter.

Lønn

Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid, minimum i tråd med gjeldende lover.

Illustasjonsfoto: Teglsteinsmur levert av Brødrene Ulveseth

Regulære ansettelser:

Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold

Tvangsarbeid

Leverandøren skal ikke benytte tvangsarbeid, herunder arbeid som betaling for noens gjeld. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet mellom Arbeiderne og Leverandøren er kommet i stand frivillig og uten bruk av trusler.

Leverandøren skal sikre at alle Arbeidere står fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsesfrist.

Arbeidere skal ikke pålegges å deponere penger, identitetsdokumenter eller lignende for å få eller beholde ansettelse eller arbeid hos Leverandøren.

Barnearbeid

Leverandøren skal ikke benytte barnearbeid. Med “barnearbeid” menes arbeid utført av barn og andre unge personer, med mindre arbeidet likevel anses som akseptabelt i henhold til ILOs konvensjon C 138. Med “barn” forstås i disse Prinsippene enhver person under 15 år, med mindre relevant Lovgivning angir en høyere minstealder for fullføring av obligatorisk skolegang eller for adgang til sysselsetting, hvor i tilfelle den høyere minstealderen skal gjelde.

Hvis det likevel fremkommer at det benyttes barnearbeid på Leverandørens område, skal Leverandøren umiddelbart iverksette tiltak for å korrigere situasjonen i samsvar med hva som er til barnets beste.

Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182.

Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter.

Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Leverandøren skal sikre at personer under 18 år ikke utfører risikabelt arbeid. Med “risikabelt arbeid” menes blant annet arbeid som utsetter barn for fysisk, psykisk eller seksuelt misbruk eller overgrep, arbeid under jorden, under vann, i farlig høyde eller på innelukkede steder, arbeid med farlige maskiner, farlig utstyr eller verktøy, eller som omfatter håndtering eller transport av tung last, eksponering for farlige stoffer, kjemikalier, prosesser, temperaturer, støynivåer eller vibrasjoner, eller spesielt krevende forhold som langvarig arbeid, nattarbeid eller arbeid der barnet på urimelig måte må oppholde seg hos Leverandøren.

Ikke-diskriminering

Leverandøren skal forby direkte eller indirekte negativ diskriminering på grunn av rase, hudfarge, kjønn, seksuell legning, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status, og skal sikre og arbeide for like muligheter og likebehandling ved ansettelse og i arbeidets utførelse.

Leverandøren skal forby, nekte å tolerere og ikke utsette sine Arbeidere for uakseptabel eller nedverdigende behandling, for eksempel psykisk mishandling, seksuell trakassering eller diskriminerende fakter, språk eller fysisk kontakt som er av seksuell natur eller er tvangspreget, truende, krenkende eller utbyttende.

Helse, miljø og sikkerhet

Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Miljø

Leverandøren skal anvende et forsiktighetsprinsipp hva gjelder miljømessige utfordringer, og skal ta initiativ til, og treffe tiltak for å fremme, større miljøansvar, og fremme utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Leverandøren skal opptre i samsvar med relevante lokale og internasjonalt anerkjente miljøstandarder.

Leverandøren skal minimere sine miljøbelastninger og kontinuerlig forbedre sine miljøresultater.

Kurrupsjon og annet forbudt forretningspraksis

Leverandøren skal overholde all relevant Lovgivning som gjelder bestikkelser, korrupsjon, svindel og all annen forbudt forretningspraksis.

Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi en utilbørlig fordel, tjeneste eller belønning til noen offentlig ansatt, internasjonal organisasjon eller annen tredjepart. Dette gjelder uansett om den utilbørlige fordelen blir tilbudt direkte eller gjennom en mellommann.

Gaver og representasjoner

Leverandøren skal ikke, verken direkte eller indirekte, tilby gaver til ansatte eller personer som representerer Brødrene Ulveseth AS, eller noen som er nært knyttet til slike personer, med mindre gaven er av beskjeden verdi.

Representasjon som f.eks. sosiale arrangementer, måltider eller selskapeligheter kan tilbys hvis det er et forretningsmessig formål involvert, og hvis kostnadene holdes innen rimelige grenser. Leverandøren skal ikke betale reiseutgifter for ansatte eller personer som representerer Brødrene Ulveseth AS.

Representasjon skal ikke tilbys eller mottas i sammenheng med anskaffelsesprosesser

Hvitevasking

Leverandøren skal ikke selv utføre eller medvirke til noen form for hvitvasking av penger, og skal også ta bestemt avstand fra hvitvasking og skal ta skritt for å forhindre at andre benytter Leverandørens økonomiske transaksjoner til å hvitvaske penger

Brudd på konkurranselovgivning 

Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller medvirke til brudd på alminnelige eller spesielle konkurransereguleringer, for eksempel ved å delta i ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen atferd i strid med relevant konkurranselovgivning.

Seriøsitet i byggebransjen - Påseplikten

Våre underentreprenører skal bekrefte at de er kjent med, og praktiserer Påseplikten for seg og sine leverandører / underleverandører jfr. forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.

Underentreprenører plikter på forespørsel å utlevere opplysninger om lønns og arbeidsvilkår for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden. Opplysningene skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister.

Begrensninger i antall kontraksledd

Underentreprenører gis kun anledning til å kontrahere inn ett underforliggende ledd. Dvs. at valgt underentreprenør ikke kan kontrahere inn oppgaver mer enn ett ledd fra seg selv.

Dersom underentreprenør ønsker å sette ut arbeidet i flere ledd kreves en skriftlig godkjenning fra Brødrene Ulveseth AS.