Bærekraft

Politikker

Her kan dere se våre politikker om miljø- og bærekraft, HMS-politikk og kvalitetspolitikk.

Velg side

Politikk for miljø- og bærekraft!

Innledning

Vår miljø- og bærekraftspolitikk er forankret i ledelsen, samt i bedriftens overordnede visjon og kjerneverdier. Med dette får vi en forankring hos den enkelte medarbeider, ledelse og i selskapets DNA. Vi vil være med å bygge fremtidens bærekraftige bygg.
Visjon: Ledende på kvalitet og kompetanse.

Bærekraftig: 

 • Vi ønsker å skape gode arbeids- og bomiljø. Vi bygger fleksibelt og arealvennlig og velger løsninger som gir godt inneklima og lavt energiforbruk. Materialer og byggevarer skal ha god kvalitet og mulighet for gjenvinning / gjenbruk. Vi skal planlegge for miljøvennlige energibærere.
 • Vi skal håndtere miljørisiko og se muligheter i våre byggeprosjekter gjennom å være bevisst prosjektets klimarisiko, eliminere bruk av farlige kjemikalier i byggene og ta hensyn til økologien og omgivelsene.

Engasjert

 • I samarbeid med våre kunder skal vi tilby kompetanse, drive innovasjon og løsninger som er bærekraftige og lønnsomme for våre kunder og selskapet

Solid

 • Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert og viser sitt samfunnsansvar gjennom å drive lønnsomt med bærekraft i fokus.
 • Gjennom våre kontrakter og rutiner skal vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger overfor oss selv og våre leverandører og forretningspartnere for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden.

Troverdig

 • Vårt arbeid med miljø- og bærekraft skal være forankret i rammen av lover, forskrifter og avtaler.
 • Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimafotavtrykket gjennom å kjenne, ha kontroll på, måle, rapportere og redusere bruk av fossile brensler og karbonintensive materialer i byggevirksomheten.
Illustasjonsfoto: Kran med logo.

HMS politikk

Innledning:

Vår HMS-politikk er forankret i ledelsen, samt i bedriftens overordnede visjon og kjerneverdier. Med dette får vi en forankring hos den enkelte medarbeider, ledelse og i selskapets DNA.

Visjon: Ledende på kvalitet og kompetanse.

Bærekraftig

 • Vi har en 0-visjon når det gjelder skader og ulykker i våre prosjekter, og vi er overbevist om at alle skader kan forebygges med systematisk og målrettet HMS-arbeid.

Engasjert

 • Medvirkning av de ansatte er sentralt for å lykkes, og det skal derfor gis nødvendig HMS-opplæring til ansatte. Alle skal være delaktig i bedriftens HMS-arbeid og ta ansvar for at bedriftens målsettinger oppnås og forbedres. Som en del av det forebyggende arbeidet skal KPI’er og målinger brukes for å overvåke, evaluere og forbedre arbeidsmiljøet.

Solid

 • Vi skal opptre ryddig og profesjonelt, og stiller krav til oss selv og våre underentreprenører/samarbeidsparter. Alle deltakere knyttet til vår aktivitet skal ha ordnede forhold og system for å ivareta lover og forskrifter.

Troverdig

 • Gjennom god planlegging, valg av produksjonsutstyr/metode og risikovurdering av våre prosjekter skal vi minimere farekilder i arbeidsmiljøet, og på den måten forebygge arbeidsrelaterte ulykker, helseskader og sykdom. Dette er et sentralt arbeid i forbindelse med vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.
Bilde i galleriet
Illustasjonsfoto: Betongarbeid

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen, samt i bedriftens overordnede visjon og kjerneverdier. Med dette får vi en forankring hos den enkelte medarbeider, ledelse og i selskapets DNA.
Visjon: Ledende på kvalitet og kompetanse.

Vi skal være flinke til det vi gjør ved å bygge erfaring, ha stolthet til vår leveranse og inneha høyt kompetente medarbeidere.

Bærekraftig

 • Vi skal levere kvalitetsprodukter i alle våre byggeprosjekt som varer og gir sluttverdi for kunden. Vi skal bruke vår kompetanse på å gjøre dette på en lønnsom og skånsom måte, og i tråd med våre etiske retningslinjer.
 • FNs bærekraftsmål og taksonomi er styrende for vårt arbeid

Engasjert

 • Vi skal bruke KPI’er og målinger for å kontrollere, dokumentere, videreutvikle og kontinuerlig forbedre kvalitet på våre leveranser og virksomhet.

Solid

 • Vi skal ha en størrelse, kompetansenivå og profesjonalitet til å gjennomføre et hvert oppdrag vi påtar oss i tråd med kundens behov og forventninger.

Troverdig

 • Vårt kvalitetsarbeid skal være forankret i rammen av lover, forskrift og avtale, og etterleve krav i godkjennings- og ansvarsområdet. Kvalitetssikring og sporbarhet skal dokumenteres.

FNs bærekraftsmål er et sentralt grunnlag for vårt forbedringsarbeid, der vi har prioritert 5 satsingsområder: