Prosjekter

Bergen offentlige bibliotek

Renovering og nybygg

Utvidelse av Bergen offentlige bibliotek utført i totalentreprise. Bygget har svært høy verneverdi og er et kulturminne av nasjonal verdi. I 1993 ble bygget fredet etter lov om kulturminner. Med dette 2.byggetrinn blir bygget i samsvar med de opprinnelige tegningene til arkitekt Olav Nordhagen fra 1918.

Byggegrunnen ligger innenfor grensen for automatisk fredete “middelalderbyen Bergen” Vi har foretatt graving for arkeologiske forundersøkelser i samarbeid med NIKO. Dybde på løsmassene over fjell varierer fra 1- 4 m. Det ble gjort flere middelalderfunn slik at omfanget av byggegruben er redusert og urørte løsmasser over fjell er sikret mot utrasing. Det er utført sprengningsarbeider ned til kote -3.00 med pallhøyder opp til 6 m. Krav til rystelser på tårnfoten og biblioteket er satt til 16 mm/sek. Dette er de strengeste krav som settet på sprengningsarbeider Det er sprengt tett inn til disse bygningene. Bygget er fundamentert på fjell med vanntette betongkonstruksjoner opp til kote +1,7 Det er benyttet stålkjernepeler som fundamentering der dybden til fjell er mer enn 2 m. Videre er bygget sikret mot oppdrift med en ekstra tykk betongplate i bunn av bygget.

  • Kunde: Bergen kommune
  • Ferdigstilt: July 2011
  • Type: Totalentreprise
  • Budsjett: 26 000 000 + mva
  • Arkitekt: LINK